Slovensky - English
Facebook logo
Služby SEWA/ERP Slovensko

SEWA/ERP Slovensko uspokojí potreby každého klienta, prostredníctvom balíka služieb kolektívneho plnenia, odvozu odpadu a jeho recyklácie a poradenských služieb.

Služby SEWA/ERP Slovensko sú určené pre:

  • výrobcov a dovozcov elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov (B&A), obalov a neobalových výrobkov (kolektívne plnenie, poradenský servis, zber a recyklácia)
  • distribútorov / predajne/ servisné strediská (spätný zber elektroodpadu a batérií, poradenský servis)
  • miestnu správu a samosprávu (odvoz a recyklácia a poradenský servis)
  • firmy, školy, inštitúcie (odvoz o recyklácia elektroodpadu a batérií, poradenský servis)

 

Firmy s povinnosťami vo viac ako jednej krajine, sa môžu rozhodnúť pre Európsky Plus Balík poskytujúci širšiu škálu riešení, ktorá harmonizuje a zjednodušuje manažment kolektívneho plnenia a registračný proces v jednotlivých krajinách.

Naše Služby
Kolektívne plnenieKolektívne plnenie RecykláciuRecykláciu PoradenstvoPoradenstvo
ERP členstvo

Národné alebo európske členstvo. Národné členstvo poskytuje prístup k službám organizácie zodpovednosti výrobcov vo vybranej krajine. Európske členstvo ponúka ďalšie služby pre kolektívne plnenie v rámci viacerých krajín.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Služby organizácie zodpovednosti výrobcov

Komplexná ponuka služieb zahŕňa: posúdenie vašich výrobkov/ predajov a identifikáciu zodpovedností, zabezpečenie plnenia všetkých registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností, zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu/ batérií a akumulátorov/ obalov/ neobalových výrobkov.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>
Odvoz a recyklácia elektroodpadu a použitých batérií

Komplexná služba zahŕňa: bezplatný odvoz a recykláciu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov z predajní, firiem, škôl, inštitúcií, obcí a zberných dvorov, vystavenie dokladu o ekologickej likvidácii, bezplatný prenájom zberových kontajnerov. Náklady na služby súvisiace so zberom a recykláciou zložiek triedeného odpadu (elektroodpad a použité batérie) znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov združených v SEWA, a.s., vďaka čomu ich poskytujeme zdarma.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Account manažér pre kolektívne plnenie

Manažér pre kolektívne plnenie koordinuje vaše služby v rôznych krajinách a predkladá kompletný prehľad všetkých aktivít a nákladov.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Hlásenia

Neobmedzený prístup k hláseniam cez informačný systém.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Pobočky

Možnosť zahrnúť pobočky Vašej spoločnosti vo svojom portfóliu služieb.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Pridružení členovia

Možnosť zahrnúť dovozcov alebo distribútorov ako pridružených členov.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Komunikácia

Privátne členské fórum, korporátne aktuality, newsleter.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Služby na vyžiadanie

Voliteľné služby vrátane:

Legislatívne poradenstvo – pravidelné monitorovanie existujúcej a pripravovanej legislatívy s cieľom analyzovať dopady na výrobcov (členov).

Environmentálne poradenstvo – hlásenia zahrňujúce informácie o výkone recyklácie, dodávateľského reťazca a posudzovania zhody.

Servis splnomocneného zástupcu – v prípade, ak to dovoľuje národná legislatíva.

Individuálne správy – priamo na mieru Vašim potrebám a požiadavkám.

Školenie - pre Vašich zamestnancov zodpovedných za podávanie hlásení (na európskej alebo národnej úrovni).

Kontrola povinnosti – posúdenie povinností výrobcov a identifikácia oblastí kolektívneho plnenia, ktoré predstavujú potenciálne nezhody a riziká.

Prispôsobené IT riešenia – náš efektívny IT manažment monitoruje odpad od zberu až po zhodnotenie (spracovanie).

Podpora pre ROHS a REACH - podpora súladu s ROHS a REACH smernicami.

Špecifické služby diaľkového predajcu – služby spätného zberu špecificky prispôsobené pre diaľkových predajcov.

Špecifické logistické riešenia – služby spätného zberu špecificky prispôsobené pre rôzne typy prevádzok.

Zberové akcie “šité na mieru” - zberové akcie zamerané na kľúčových koncových užívateľov alebo špecifické výrobky, rovnako ako osvetové akcie.

Technické štúdie a R & D projekty – hodnotenie recyklačného procesu, odbery vzoriek z konkrétnych značiek pre zber IPR dát, test odpadových tokov, príležitosti pre opätovné použitie výrobku, kontrolné merania dodávateľského reťazca.

Medziznačkové komunikačné iniciatívy – spoločné komunikačné aktivity s našimi členmi.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>