Slovensky - English
Facebook logo
“Naša
Zdroje
Vesmír
Životné
Zdravie
Úspora
WEEE Targets
Batteries Targets
Packaging Targets
2016 Target: 45%
of WEEE avg.
Pom 2013-15
45
%
2019 Target: 65%
of WEEE avg.
Pom 2016-18
65
%
2012 Target: 25%
of Batt. avg.
Pom 2010-12
25
%
2016 Target: 45%
of Batt. avg.
Pom 2014-16
45
%
2015 Target: 55%
of All Packaging Waste
55
%

European Recycling Milestones
 • 1994

  Komisia EÚ predložila nový návrh Smernice o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom zosúladenia vnútroštátnych opatrení na odstránenie resp. zníženie dopadu obalov na životné prostredie. Smernica zaviedla ustanovenia o prevencii vzniku odpadov z obalov, o opätovnom použití obalov a o zhodnotení a recyklácii. Revízia Smernice v roku 2004 objasnila definíciu obalu a zvýšila ciele zhodnotenia a recyklácie. 

 • 1998

  Európska komisia vypracovala prvý návrh Smernice o OEEZ s cieľom minimalizovať dopad OEEZ (Odpad z elektrických a elektronických zariadení ) na životné prostredie, podporiť recykláciu a znížiť spotrebu zdrojov.

 • 2003

  EÚ Smernica o OEEZ, ktorá bola prijatá 27. januára 2003, stanovuje sériu dôležitých konceptov: “Princíp zodpovednosti výrobcu”; výzvu na financovanie nakladania s odpadmi (Princíp “Znečisťovateľ platí”) a zavedenie stimulov pre eko-dizajn; harmonizáciu vnútroštátnych opatrení, ktorým sa stanovujú spoločné minimálne normy pre nakladanie s OEEZ; odklon OEEZ zo skládok a spaľovní – smerom k environmentálne šetrnému opätovnému použitiu a iné formy využitia.

 • 2006

  EÚ Smernica o Batériách a akumulátoroch vstúpila do platnosti v septembri 2006. Zakazuje distribúciu batérií s vysokým obsahom ortuti a kadmia a zavádza zber a recykláciu batérií, akumulátorov a súvisiacich odpadov s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad na životné prostredie. 

 • 2012

  Nová Smernica o OEEZ, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2012, zavádza nové ambiciózne ciele zberu OEEZ, rozširuje rozsah elektrozariadení, na ktoré sa táto smernica vzťahuje a vytvára priestor na ďalšiu harmonizáciu nakladania s OEEZ v členských krajinách.

Recyklácia v Európe

S cieľom podporiť recykláciu a bezpečnejšie, ekologickejšie životné prostredie, Európska únia začala aktívne viesť členské štáty ku recyklácii a opätovnému využitiu drahých (a často nebezpečných) materiálov, ktoré sú používané v mnohých našich priemyselných a domácich predmetoch. EÚ stanovila právne a ekonomické stimuly, vrátane: zákazu skládkovania, zákazu spaľovania recyklovateľného odpadu, zber biologického odpadu a spoplatnenie toxického a ekologicky škodlivého odpadu. So zámerom zabezpečiť bezpečnejšie a zdravšie životné prostredie, EÚ prijala jasné a ambiciózne ciele znižovania produkcie odpadu, opätovného použitia a recyklácie. Zodpovednosť výrobcu zakotvená v európskej legislatíve ukladá povinnosť výrobcom elektrozariadení, batérií a obalov zabezpečiť zber a spracovanie ich výrobkov, keď sa stanú odpadom.

 

Prečo Smernica o OEEZ (WEEE Directive)?

 • Odpad pochádzajúci z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je najrýchlejšie rastúcou kategóriou odpadu: 2,5-2,7% nárast ročne v EÚ-27.
 • Pred prijatím Smernice o OEEZ, 90% OEEZ boli skládkované, spaľované alebo využité bez predchádzajúcej úpravy. 
 • Tento druh odpadu obsahuje množstvo látok a materiálov, ktoré je možné znovu použiť. Sú zároveň nebezpečné pre životné prostredie, pokiaľ tieto materiály a látky nie sú správne spracovávané. 
 • Nelegálne vývoz OEEZ do rozvojových krajín predstavuje významný negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Prečo Smernica o batériách a akumulátoroch?

 • Odpad z batérií neustále rastie nárastom dopytu po miniatúrnych batériách a ich komponentoch. 
 • Podpora životného prostredia tým, že minimalizuje škodlivé látky používané v batériách.
 • Batérie, ktoré nie sú v súlade s nebezpečnými limity obsahu sú zakázané na európskom trhu.
 • Výnosy z recyklácie postačujú na pokrytie všetkých nákladov na ich zber a opätovné spracovanie.

 

Prečo Smernica o obaloch?

 • Obmedzuje hmotnosť a objem obalov a zaisťuje bezpečnosť a hygienu. 
 • Znižuje obsah nebezpečných látok a materiálov v obalových materiáloch. 
 • Podporuje opakovane použitie obalov.