Slovensky - English
Facebook logo

Každý má svoju úlohu.

 

who1

Spotrebitelia

 • Separovať domáci odpad
 • Odovzdať staré domáce spotrebiče a použité batérie na miesta na to určené (predajne spätného odberu, zberné dvory)
 • Zaobstarávať nové ekologické šetrné produkty

 


 

who2

Výrobcovia

 • Rešpektovať princíp „zodpovednosť výrobcu“
 • Zahŕňať náklady na recykláciu do celkovej ceny za produkt
 • Deklarovať množstvo vyrábaných /dovážaných položiek
 • Plniť všetky legislatívne povinnosti prostredníctvom kolektívnej organizácie ako je SEWA/ERP Slovensko

 

who4

Predajcovia/ Distribútori

 • Vyberať produkty od dôveryhodných dovozcov a výrobcov
 • Vytvárať miesta spätného zberu pre elektroodpad a batérie
 • Zvyšovať povedomie o recyklácii

 

who4

Mestá a obce

 • Propagovať separáciu komunálneho odpadu
 • Poskytovať miesta zberu pre OEEZ a batérie
 • Zvyšovať povedomie o recyklácii
 • Organizovať výchovné aktivity pre školy, s výrobcami a kolektívnymi systémami

 

who4

Kolektívne organizácie

 • Manažovať plnenia povinností pre výrobcov
 • Zabezpečovať zber a zhodnotenie odpadov
 • Oddeľovať odpad pre zhodnotenie a opätovné použitie
 • Optimalizovať recyklačný/ odpadový cyklus
 • Organizovať recyklačné dni a iné aktivity, aby sa zvyšovalo povedomie o recyklácii