Slovensky - English
Facebook logo

Každý má svoju úlohu.

 

who1

Spotrebitelia

 • Zaobstarávať nové energeticky úsporné elektrospotrebiče
 • Správne triediť odpad v domácnosti
 • Odovzdať staré domáce spotrebiče a použité batérie v rámci spätného zberu predajniam alebo na zberné dvory v meste a v obci
 • Odpady z obalov vhadzovať do farebných nádob určených pre triedený zber

 

 


 

who2

Výrobcovia

 • Rešpektovať princíp „rozšírenej zodpovednosti výrobcu“
 • Zahŕňať náklady na recykláciu do celkovej ceny za produkty
 • Deklarovať množstvo vyrábaných/dovážaných produktov
 • Plniť všetky legislatívne povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

 

who4

Predajcovia/ Distribútori

 • Vyberať produkty od dôveryhodných dovozcov a výrobcov
 • Vytvárať miesta spätného zberu pre elektroodpad a batérie a informovať o nich konečných užívateľov (zákazníkov)
 • Informovať konečných užívateľov o potrebe odovzdávať použité batérie a elektroodpad kompletný a oddelene od ostatného zmiešaného komunálneho odpadu
 • Informovať o možných vplyvoch nebezpečných látok obsiahnutých v elektroodpade a použitých batériách na životné prostredie a zdravie ľudí

 

who4

Mestá a obce

 • Propagovať správne triedenie komunálneho odpadu do farebne odlíšených nádob
 • Poskytovať obyvateľom legálne možnosti zberu elektroodpadov a použitých batérií a akumulátorov formou špeciálnych zberných nádob alebo prostredníctvom zberných dvorov
 • Spolupracovať s organizáciami zodpovednosti výrobcov pri zvyšovaní povedomia svojich obyvateľov o význame a dôležitosti recyklácie
 • Organizovať výchovné aktivity pre školy a verejnosť v spolupráci s organizáciami zodpovednosti výrobcov, resp. so samotnými výrobcami

 

who4

Organizácie zodpovednosti výrobcov

 • Manažovať plnenie povinností pre výrobcov
 • Zabezpečovať zber a zhodnotenie odpadov
 • Oddeľovať odpad pre zhodnotenie a opätovné použitie
 • Optimalizovať recyklačný/odpadový cyklus
 • Organizovať propagačné a vzdelávacie aktivity určené pre konečného spotrebiteľa, aby sa zvyšovalo povedomie o recyklácii